Banner Image

DEELNAME- VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

Wedstrijd 10x50 euro – Deelnamevoorwaarden 

Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteren de deelnemers de wedstrijdvoorwaarden zoals vastgesteld door eyes + more, Papland 21, 4206 CK Gorinchem, Netherlands (hierna aangeduid als "wij") als organisator van deze wedstrijd. 

1. Deelname is alleen mogelijk met een e-mailadres dat verbonden is aan club more. Deelname is uitsluitend één keer per e-mailadres mogelijk. Deelname is gratis en niet afhankelijk van eerdere aankopen van goederen of diensten. Deelname is alleen mogelijk voor personen met een woonadres in Nederland. 

2. Onze werknemers zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. Personen jonger dan 18 jaar zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Het is niet toegestaan om meerdere keren deel te nemen. 

3. Een overtreding van de deelnamevoorwaarden of een poging tot technische manipulatie, in het bijzonder door geautomatiseerde processen, geeft ons het recht om de betreffende deelnemer uit te sluiten van deelname. In dergelijke gevallen kunnen we de prijs ook intrekken of terugvorderen. 

4. De wedstrijd loopt van 12-02-2024 tot en met 16-02-2024. Om deel te nemen aan de verloting van de kortingsbonnen moet de deelnemer klikken op de deelnameknop in de e-mail waarin de wedstrijd wordt aangekondigd.  

5. Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten ook de volgende gegevens aan ons worden verstrekt: 

  • Naam en voornaam 
  • E-mailadres 

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Daarom verwerken we persoonsgegevens van deelnemers en winnaars uitsluitend ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en op grond van art. 6, lid 1, onder a) van de AVG (toestemming in het kader van deelname aan de wedstrijd) of art. 6, lid 1, onder b) van de AVG (organisatie van de wedstrijd). Meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen kun je vinden in ons privacybeleid: https://www.eyesandmore.nl/privacy/ 

6. De winnaars van de 10 kortingsbonnen ter waarde van 50 euro worden door loting bepaald en gekozen uit de deelnemers die op de deelnameknop hebben geklikt. De 10 winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen ook de kortingsbon via een e-mailbericht. De kortingsbonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van een bril en zijn één maand geldig vanaf de datum waarop de prijs in ontvangst werd genomen.  

7. Het gehele of resterende bedrag van de kortingsbon kan niet in contanten worden uitbetaald. De kortingsbon kan niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor eerdere aankopen. De kortingsbon kan worden gecombineerd met andere kortingsacties of aanbiedingen. 

8. Je gaat akkoord met deze voorwaarden.  

9. Deze deelnamevoorwaarden vormen het definitieve reglement van de wedstrijd. Indien specifieke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast. 

Wedstrijd – Informatie over gegevensbescherming  

Verantwoordelijke instantie 

De entiteit die verantwoordelijk is voor de organisatie van de wedstrijd conform de wetgeving inzake gegevensbescherming is eyes + more, Papland 21, 4206 CK Gorinchem, Netherlands; overige contactgegevens zijn te vinden in de colofon. 

Gegevensbescherming en beveiliging 

Onze praktijken inzake gegevensbescherming voldoen aan de wettelijke vereisten, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . In het kader van ons privacybeleid verstrekken we gedetailleerde informatie over de mate waarin en het doel waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt in verband met de fanpage. Je kunt ons privacybeleid raadplegen via: https://www.eyesandmore.nl/privacy/


Afbakening van verantwoordelijkheid 

Vanwege de integratie van Facebook en Instagram (een Facebook-dienst) met onze website, moet ook worden opgemerkt dat persoonsgegevens tegelijkertijd door Facebook worden gebruikt. Wij hebben geen invloed op de manier waarop Facebook gegevens verwerkt; de verwerking van persoonsgegevens door Facebook valt niet onder onze verantwoordelijkheid. De verwerking van persoonsgegevens door Facebook is, althans volgens Facebook, onderworpen aan het beleid van Facebook en Instagram. Je kunt het beleid raadplegen via https://de-de.facebook.com/policy.php en https://help.instagram.com/155833707900388.  

Met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming kan worden aangenomen dat Facebook en wijzelf gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fanpage en de analyse van gebruikersgegevens van de fanpage. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming hebben we met Facebook een overeenkomst gesloten over de afbakening van verantwoordelijkheid. 

 

Doelmatigheid en rechtsgrondslag 

De persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan de wedstrijd zijn nodig voor de uitvoering en organisatie van de wedstrijd; deze gegevens worden alleen verzameld als je deze vrijwillig en in overeenstemming met de deelnamevoorwaarden aan ons verstrekt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder a) van de AVG (toestemming in het kader van deelname aan de wedstrijd) of art. 6, lid 1, onder b) van de AVG (organisatie van de wedstrijd). 

 

Encryptie (SSL)  

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang, worden je gegevens versleuteld via het internet verzonden. Door middel van encryptie worden je persoonsgegevens omgezet in een code die niet kan worden gelezen door onbevoegden en je gegevens tijdens de overdracht via het internet beschermt. We gebruiken SSL om je persoonsgegevens te versleutelen.  

 

Vertrouwelijkheid en gegevensopslag 

We behandelen je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. De gegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de organisatie van de wedstrijd worden uitsluitend voor dit doel verzameld, opgeslagen en overgedragen. De gegevens worden niet voor andere doeleinden verzameld, opgeslagen, gewijzigd of overgedragen. Na afloop van de wedstrijd zullen de gegevens van de deelnemers nog zes maanden bewaard worden, tenzij de betreffende deelnemer een verzoek indient om de gegevens eerder te verwijderen. De gegevens worden tijdelijk bewaard om mogelijke vragen of klachten te kunnen behandelen. Alle deelnemersgegevens worden vervolgens verwijderd. De verwijdering van de data heeft geen betrekking op gegevens die met toestemming van de betreffende deelnemer voor een langere periode worden bewaard. Dit kan bijvoorbeeld informatie over de winnaar zijn. De toestemming van de deelnemer met betrekking tot de bekendmaking van de winnaar is niet vereist; de deelnemersgegevens zullen in geanonimiseerde vorm (bijv. "Max M. uit M.") worden gepubliceerd, ongeacht of een deelnemer wel of geen toestemming heeft gegeven. 

 

Rechten van betrokkenen 

Je hebt verschillende rechten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens. Ten eerste heb je recht op informatie en kun je indien nodig een verzoek indienen om je persoonsgegevens te laten corrigeren en/of verwijderen of blokkeren. Ook kun je een verzoek indienen om de gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Daarnaast heb je ook, met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, rechten aangaande gegevensportabiliteit.  

 

Toestemming voor en bezwaar tegen reclame 

Indien je toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om reclame te ontvangen, is het te allen tijde mogelijk om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking op een andere wettelijke basis dan toestemming plaatsvindt. Naar aanleiding van je bezwaar zal er een beoordeling plaatsvinden en indien nodig wordt de verwerking van persoonsgegevens stopgezet. Je wordt op de hoogte gesteld van het resultaat van de beoordeling en, indien de gegevensverwerking desondanks het bezwaar wordt voortgezet, ontvang je gedetailleerde informatie over waarom de verwerking van persoonsgegevens in dit geval is toegestaan, bijvoorbeeld als er een wettelijke basis is.