Banner Image

PRIVACY STATEMENT VAN EYES + MORE

ONZE PRIVACYVERKLARING

In het hiernavolgende informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsmatige beschermingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedure wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang

PRIVACY STATEMENT

Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) is:


eyes + more

Papland 21

4206 CK Gorinchem

Netherlands

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via data-protection@eyesandmore.nl of op ons postadres onder vermelding van ‘functionaris voor gegevensbescherming’.

U heeft tegenover ons de volgende rechten inzake de u betreffende persoonsgegevens:


3.1 Algemene rechten

U heeft recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking en op overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover u toestemming heeft verleend voor verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze tegen over ons met toekomstige werking in te trekken.


3.2 Rechten inzake de gegevensverwerking overeenkomstig het gerechtvaardigd belang

U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, punt e), AVG (verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) of op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG (verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als u bezwaar heeft gemaakt, staken wij de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


3.3 Rechten inzake direct marketing

Voor zover wij de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, heeft u overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.


3.4 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een aangewezen toezichthoudende autoriteit over het door ons verwerken van uw persoonsgegevens.

Als u onze website enkel gebruikt om informatie te vinden, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f), AVG:

–IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, het verschil in tijdzones met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de overgebrachte hoeveelheid gegevens, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware.

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Voor zover wij via ons contactformulier gegevens opvragen die niet noodzakelijk zijn voor het opnemen van contact, hebben wij deze gegevens als optioneel gemarkeerd. Deze gegevens worden door ons gebruikt om uw aanvraag te concretiseren en beter te kunnen afhandelen. Het meedelen van deze gegevens geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Voor zover het hierbij gaat om gegevens over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er bovendien mee in dat wij, indien van toepassing, ook via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde voor de toekomst intrekken.

De in dit verband voorkomende gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan, indien wettelijke bewaringstermijnen van toepassing zijn.

6.1 Algemene informatie

Met uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze actuele aanbiedingen.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogeheten double opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail toesturen aan het opgegeven e-mailadres waarin wij u om bevestiging vragen of uw de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen.

Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adres, het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op. Het doeleinde van deze procedure is dat wij kunnen aantonen dat u zich heeft aangemeld en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen.

Verplichte gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief zijn uw e-mailadres en de aanspreektitel. De invoer van overige, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met als doel het toesturen van de nieuwsbrief. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. De intrekking kunt u kenbaar maken door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door contact op te nemen met de hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming.


6.2 Nieuwsbrieftracking 

We willen je erop wijzen dat we bij het versturen van onze nieuwsbrief een resultaatmeting doen en het gebruikersgedrag analyseren. Daarom bevatten de e-mails die we verzenden zogenaamde webbakens of trackingpixels. Op die manier kunnen we nagaan wanneer je onze nieuwsbrieven opent en wat je ermee doet. Voor de analyses koppelen we de vermelde gegevens en de webbakens aan je e-mailadres. Dankzij de informatie die we verkrijgen, kunnen we de nieuwsbrief beter afstemmen op je persoonlijke interesses. We kunnen je interesses afleiden uit de gegevens die we verzamelen – zo houden we bijvoorbeeld bij hoeveel ontvangers onze nieuwsbrieven openen, wanneer je de nieuwsbrieven leest, en op welke links je klikt. Die gegevensverwerking gebeurt op grond van je toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. Klik hiervoor op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Er wordt bovendien geen tracking uitgevoerd wanneer je in de instellingen van je e-mailprogramma aangeeft dat er geen afbeeldingen weergegeven mogen worden. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kun je misschien niet alle functies gebruiken. Als je ervoor kiest om afbeeldingen wel te laden, dan gebeurt de bovengenoemde tracking. 

U heeft de mogelijkheid om zich bij ons te registreren en een klantaccount aan te maken. Voor de registratie verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

  • aanspreektitel
  • voornaam
  • achternaam
  • e-mail
  • wachtwoord


Nadat u succesvol bent geregistreerd, ontvangt u een persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde toegang en kunt de door u ingevoerde gegevens inzien en beheren. De registratie geschiedt vrijwillig, maar kan een voorwaarde zijn om gebruik te maken van onze diensten.

Als u gebruikmaakt van ons portaal, slaan wij uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, indien van toepassing ook gegevens over de betaalwijze, op, totdat u uw toegang definitief wist. Voorts slaan wij de door u ingevoerde vrijwillige gegevens op voor de periode dat u gebruikmaakt van het portaal, voor zover u deze niet eerder verwijderd. Alle gegevens kunt u beheren en wijzigen in de beschermde klantomgeving. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), b) en f), AVG.

Als u op onze website een online bestelling plaatst, verzamelen wij verschillende gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst. Rechtsgrond is de sluiting en uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AGV. De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de overeenkomst en overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. Voor het afhandelen van de betaling gebruiken wij verschillende paymentserviceproviders die altijd worden vermeld en direct uw ingevoerde gegevens opnemen en zodoende ontvanger zijn van uw persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de betalingsprocedure. Rechtsgrond voor het inschakelen van paymentserviceproviders is de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AGV. De opslag ten behoeve van de betaling geschiedt voor de duur van de betalingsverwerking.

U kunt bij ons bedrijf langs elektronische weg solliciteren, in het bijzonder via e-mail of webformulier. Uw gegevens zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie en niet aan derden doorgeven. Houdt u er alstublieft rekening mee dat onversleuteld verzonden e-mails onbeschermd worden doorgeven.

U kunt ook online bij ons bedrijf solliciteren via ons sollicitatieportaal. Uw online sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding direct doorgegeven aan de personeelsafdeling en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen wij vanzelfsprekend uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie en niet aan derden doorgeven. Meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van de sollicitatieprocedure vindt u in de privacyverklaring van ons sollicitatieportaal.

Als u gesolliciteerd heeft naar een bepaalde functie en deze vacature reeds is vervuld of als wij u eveneens of nog beter geschikt achten voor een andere functie, zullen wij uw sollicitatie graag doorsturen binnen ons bedrijf. Deelt u ons alstublieft mee indien u geen toestemming verleend voor het doorsturen van uw sollicitatie.

Uw persoonsgegevens worden na beëindiging van de sollicitatieprocedure direct gewist, dan wel na maximaal 6 maanden, voor zover u ons geen uitdrukkelijke toestemming verleend voor het langer opslaan van uw gegevens of indien er sprake is van de totstandkoming van een overeenkomst. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a), b) en f), AVG alsmede § 26 BDSG [Duitse wet bescherming persoonsgegevens].

Doorgifte van uw gegevens aan derden vindt plaats, indien wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, de doorgifte van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de doorgifte van uw gegevens of de doorgifte beantwoordt aan onze gerechtvaardigde belangen.

Externe dienstverleners en partnerondernemingen, bijvoorbeeld online paymentserviceproviders of het postorderbedrijf dat belast is met de verzending, krijgen uw gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling. In deze gevallen beperkt de omvang van de doorgegeven gegevens zich echter tot het noodzakelijke minimum. Voor zover onze dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen, waarborgen wij in het kader van de orderverwerking overeenkomstig artikel 28, AVG dat zij de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op dezelfde wijze in acht nemen. Neem hiertoe ook kennis van de betreffende privacyverklaringen van de aanbieder. Voor de content van externe diensten is de betreffende dienstaanbieder verantwoordelijk, waarbij wij voor zover haalbaar de diensten controleren op het in acht nemen van de wettelijke eisen.

Wij achten het belangrijk om uw gegevens binnen de EU / de EER te verwerken. Het kan echter voorkomen dat wij gebruikmaken van dienstverleners die buiten de EU / EER gegevens verwerken. In dat geval verzekeren wij ons ervan dat de ontvanger vóór de doorgifte van uw persoonsgegevens gezorgd heeft voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. Daarmee wordt bedoeld dat op basis van EU-standaardovereenkomsten of een adequaatheidsbesluit, zoals het EU-Privacy Shield, een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt behaald dat vergelijkbaar is met de standaarden binnen de EU.

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsmatige beschermingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedure wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Versie juni 2020