Banner Image

Retourneren of annuleren

Ben je toch niet helemaal tevreden over je aankoop? Bekijk dan hier de voorwaarden voor retourneren.

Recht tot annulering

U heeft het recht om binnen 14 dagen en zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen na de dag:

 1. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in ontvangst heeft genomen;
 2. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien u in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
 3. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.


Om uw te kunnen beroepen op uw annuleringsrecht, dient u ons:

E & M B.V.

t.a.v. Klantenservice

Ekkersrijt 4311

5692 DJ Son

E-mail: klantenservice@eyesandmore.nl

middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld verzonden per post of mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

De verzenddatum van uw annuleringsbericht wordt gebruikt om te bepalen of uw overeenkomst binnen de hiervoor vastgestelde termijn is geannuleerd.


Geen recht tot annulering

U heeft geen recht van annulering bij:

 • de levering van volgens specificaties van u vervaardigde goederen, die niet niet geprefabriceerd zijn; en
 • - die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk specifiek voor u bestemd zijn (persoonlijk van aard zijn).


Gevolgen van annulering

Indien u uw overeenkomst annuleert worden alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u heeft gekozen voor een duurdere levering dan onze goedkoopste aan u aangeboden standaardlevering), onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring tot herroeping van de overeenkomst terug te betalen.

Voor de retourbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmethode zoals u deze heeft gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij met u anders is overeengekomen. In geen gevallen worden er kosten bij u in rekening gebracht voor deze afrekening.

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de product(en) teruggestuurd hebt, naar gelang welk tijdstip het eerst valt. U moet de product(en) onmiddellijk retourneren, en in elk geval niet later dan 14 dagen, na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld.

De deadline wordt gehaald wanneer u de producten binnen voornoemd termijn van 14 dagen retour stuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de producten, voor zover het waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de zaak dat verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.


Standaardformulier annulering

Indien u de overeenkomst wilt annuleren kun u gebruik maken van onderstaand formulier, dit is echter niet verplicht.


U kunt dit formulier sturen naar:

E & M B.V.

t.a.v. Klantenservice

Ekkersrijt 4311

5692 DJ Son

E-mail: klantenservice@eyesandmore.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik mijn overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst annuleer.

 • Besteld op*: _____
 • Ontvangen op*: _____
 • Naam consument*: _____
 • Adres consument*: _____
 • Handtekening consument (geldt alleen wanneer de annulering plaatsvindt per post): _____
 • Datum*: _____


* Verplichte velden