IEDERE BRIL ÉÉN VASTE PRIJS


Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen

Contact

eyes + more
Ekkersrijt 4311
5692 DJ Son

E-mail: klantenservice@eyesandmore.nl

KvK nummer: 12056992
BTW nummer: NL814119281B01

Privacy beleid

Algemeen

Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle informatie die geregistreerd wordt in onze stores.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Registratie persoonsgegevens

eyes + more neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bij alleen het gebruik van onze website worden, buiten het IP adres, geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze in staat om uw identiteit vast te stellen als u slechts onze website bezoekt.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • Bij de uitvoering van een opdracht aan eyes + more.
 • Bij het verlenen van service en/of garantie.
 • Bij aanmelding voor een loyaliteitsprogramma en/of marketinguitingen en/of nieuwsbrief.
 • Contactformulieren op de website.
 • Sollicitatieformulieren op de website

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen;

 • Naam, adres, geboortedatum, en contactgegevens zoals telefoonnummer en/of e-mail adres.
 • De sterktegegevens van uw ogen en mogelijke bijzonderheden ten aanzien van uw ogen.
 • Uw BSN nummer, uw zorgverzekeraar, polis nummer en bankrekeningnummer indien u ons verzoekt om de declaratie bij uw zorgverzekeraar van uw bij ons gekochte product door eyes + more te laten verzorgen.
 • Uw bankrekeningnummer indien u ons verzoekt om een retourbetaling.

Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door eyes + more gebruikt om een opdracht uit te voeren, u te informeren over de status van uw opdracht, voor het meten van de klanttevredenheid, om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen en voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan zowel elektronisch als per post plaatsvinden.

Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van eyes + more dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan onze klantenservice of zelf verwerken door in te loggen bij “Mijn account” op onze website.

Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.

eyes + more zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die eyes + more over u verzamelt door een schriftelijk verzoek hiertoe aan de Afdeling Klantenservice van eyes + more te richten. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij eyes + more geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Daarnaast kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen door in te loggen bij “Mijn account” op onze website of de gegevens laten wijzigen in één van onze stores in Nederland..

Cookies

Het plaatsen en gebruiken van cookies is een manier om informatie te verzamelen en te gebruiken. Het maakt het gebruik van onze website gemakkelijker voor u.

Cookies worden op eyesandmore.nl gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uw favoriete monturen en uw winkelwagen worden bewaard. Ook als u de website afsluit.
 • U blijft automatisch ingelogd als u op de website heeft aangeven dat u dit wilt. Ook als u de website afsluit.
 • Het op anonieme verzamelen van het bezoek en het gebruik van de website.

Alle informatie die wij verzamelen wordt slechts gebruikt voor het anoniem verzamelen van gegevens over het

bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om onze website steeds verder te verbeteren en zal niet met derden worden gedeeld.

Indien u onze website dertig dagen aaneengesloten niet bezocht heeft worden de door onze website geplaatste cookies automatisch verwijderd.

De meeste browserprogramma’s accepteren cookies automatisch. Cookies van eyesandmore.nl zijn veilig en kunnen geen schade aan uw computer veroorzaken. Spam is geen gevolg van cookies. Toch kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. Ook zonder cookie kunt u gebruik maken van onze website. Zij het dat een aantal functionaliteiten mogelijk niet zullen werken.

Klokkenluidersregeling

eyes + more heeft een klokkenluidersregeling.

De klokkenluidersregeling is opvraagbaar bij eyes + more via het mailadres privacy@eyesandmore.nl

Contactadres

Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

eyes + more
Afdeling klantenservice
Ekkersrijt 4311
5692 DJ

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestelling(en) bij en/of overeenkomsten van of met eyes + more.
 • De bij een offerte of aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering tenzij eyes + more uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.
 • Bij iedere bestelling geeft de consument te kennen dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • De toepasselijkheid van (de bedingen uit) enige algemene (inkoop)voorwaarden van de consument van eyes + more wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van eyes + more, vindbaar op de navolgende link: https://www.eyesandmore.nl/algemene-voorwaarden. Op verzoek zendt eyes + more een schriftelijk exemplaar toe.
 • Eyes + more behoudt zich het recht voor haar leveringsvoorwaarden op enig moment te wijzigen.
 • Indien een bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig. De betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2 Definities

 • Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan per brief, per e-mail of per fax of enig andere wijze van niet mondelinge communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen daarmee gelijk gesteld kan worden.
 • Onder ter hand stellen wordt tevens begrepen alle vormen van toezending alsmede het digitaal toegankelijk maken van het kennisnemen van de voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 • Alle offertes en/of aanbiedingen van eyes + more zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand wanneer een bestelling van de consument door eyes + more wordt aanvaard.
 • Eyes + more is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met consumenten aan derden over te dragen. De consument zal hieraan, voor zover nodig, alle medewerking verlenen. Eyes + more heeft tevens het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4 Prijzen

 • Alle prijzen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Indien een prijsverhoging plaatsvindt na bestelling door de consument, dan heeft de consument het recht de order te annuleren.
 • Eventuele verpakkings-, transport- en leveringskosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Levering

 • Levering geschiedt op de in de overeenkomst bepaalde plaats van aflevering.
 • Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en bevatten geen fatale termijn.
 • Eyes + more raakt met betrekking tot de leveringstermijn alleen dan in verzuim indien zij na het verstrijken van de overeengekomen indicatieve termijn schriftelijk in gebreke is gesteld door de consument waarbij haar een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en Eyes + more nalatig blijft in de levering behoudens indien en voor zover één en ander wordt veroorzaakt door omstandigheden die eyes + more niet althans niet geheel en al zijn toe te rekenen.
 • Indien de producten niet leverbaar zijn binnen de indicatieve levertijd zal eyes + more overleggen met de consument over mogelijke oplossingen.
 • Het risico van de te leveren zaken gaat over op de consument op het moment dat de consument de zaak heeft ontvangen dan wel eyes + more die zaken op de overeengekomen plaats van aflevering aan de consument ter beschikking stelt ongeacht of de consument die zaken daadwerkelijk in ontvangst neemt.

Artikel 6 Annulering/wijziging orders

 • Annulering of wijziging van een bestelling door de consument is louter mogelijk indien de bestelling door eyes + more nog niet verwerkt en/of doorgestuurd is naar de leverancier. Een verwerkte of doorgestuurde bestelling is niet meer te annuleren of te wijzigen en zal derhalve gefactureerd worden en door de consument betaald dienen te worden.
 • Indien een bestelde zaak om enige reden niet meer leverbaar is, behoudt eyes + more zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren. De consument wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Een eventueel voor de bestelling vooruit betaald bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald aan de consument.
 • Bij annulering van de bestelling en/of overeenkomst door de consument is deze gehouden aan eyes + more die kosten te betalen die eyes + more in redelijkheid en aantoonbaar heeft.

Artikel 7 Reclamatie en garantie

 • eyes + more staat ervoor in dat de geleverde zaken voldoen aan de eigenschappen en kwaliteiten zoals tussen partijen overeengekomen.
 • Op geleverde producten is een garantietermijn van 1 jaar van toepassing. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de afleverdatum van het geleverde product.
 • Een gebrek dient de consument binnen twee maanden na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan eyes + more.
 • In geval van garantie zal eyes + more het gebrek herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product, indien het oorspronkelijk gekochte product niet meer leverbaar is. Indien een product binnen twee maanden na ontdekking en melding van het gebrek niet naar tevredenheid van de klant is en eyes + more geen voor de klant passende oplossing kan bieden, geldt een 'niet goed geld terug' garantie.
 • Indien de klant gebruik maakt van de 'niet goed geld terug garantie' dan wordt het retour te betalen bedrag door het hoofdkantoor van eyes + more op een door de klant opgegeven rekeningnummer overgemaakt binnen 10 werkdagen nadat het product retour gegeven is in de store. Slechts op de dag van betalen van het product is retourbetaling in de store mogelijk maar dan slechts wanneer er voldoende contant geld in de store aanwezig is. Dit ter beoordeling van de Storemanager.
 • In geval van garantie blijft de oorspronkelijke afleverdatum van het gekochte product van kracht.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 • Eyes + more blijft volledig eigenaar en behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment dat de verkoopsom door de consument volledig is betaald aan eyes + more.
 • Zolang het eigendom van de geleverde en te leveren zaken niet op de consument zijn overgegaan mag deze de zaken niet verpanden zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 juncto artikel 3:98 BW of aan derden enig andere recht daarop verlenen.
 • Eyes + more is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de consument aanwezig zijn terug te nemen indien de consument in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of indien eyes + more aanwijzingen heeft dat de consument in gebreke zal komen. De consument zal in het verlengde daarvan op eerste verzoek van eyes + more de desbetreffende zaken terugleveren.

Artikel 9 Betaling

 • De betaling dient te geschieden bij levering van de za(a)k(en). Is de zaak niet direct leverbaar en dient de zaak besteld te worden ten behoeve van de consument, dan dient de consument een aanbetaling van ten hoogste de helft van de aankoopsom van de zaak te betalen aan eyes + more.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling, (buiten)gerechtelijke schuldsaneringsregeling of curatele zijn de vorderingen van eyes + more en de verplichtingen van de consument jegens eyes + more onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Beëindiging overeenkomst

 • Eyes + more heeft het recht de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk te beëindigen indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betalingen van een factuur.
 • Zowel Eyes + more als de consument hebben het recht de overeenkomst tussen hen met onmiddellijke ingang buitengerechtelijke schriftelijk te beëindigen indien de ander:
  • in staat van faillissement is verklaard;
  • in surseance van betaling komt te verkeren;
  • in de (buiten)gerechtelijke schuldsaneringsregeling is gekomen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendommen ter zake van de door eyes + more op grond van de overeenkomst verstrekte of openbaar gemaakte informatie en/of zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, testen, readers, rapporten, adviezen, modellen, oefenmateriaal, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en offertes, berusten bij eyes + more dan wel haar leveranciers. De consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij enige overeenkomst tussen partijen aan de consument zijn toegekend.

Artikel 12 Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • Eyes + more zal de persoonsgegevens van de consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door eyes + more kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de consument te informeren over relevante producten en diensten van eyes + more en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
 • Indien de consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van eyes + more en/of derden, kan de consument dit schriftelijk of elektronisch aan eyes + more laten weten.
 • De consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de consument dit schriftelijk of elektronisch aan eyes + more te melden.
 • Meer informatie over het privacybeleid van eyes + more kan worden aangetroffen op de website van eyes + more.

Artikel 13 Webshop

 • Deze bepaling is mede dan wel naast de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van eyes + more en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen eyes + more en de consument via de webshop. In geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument die een overeenkomst op afstand met eyes + more heeft gesloten, zich steeds beroepen op de voorwaarden in deze bepaling.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van eyes + more op de website en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Een aanbod van eyes + more bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van eyes + more binden eyes + more niet.
 • Indien de consument een aanbod van eyes + more heeft aanvaard door het verrichten van een bestelling op de webshop, waardoor een overeenkomst via de webshop van eyes + more tot stand is gekomen, stuurt eyes + more onverwijld langs elektronische weg een bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en de overeenkomst.
 • Voor overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen, treft eyes + more passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt eyes + more voor een veilige web-omgeving.
 • Bij het plaatsen van een bestelling ontstaat voor de consument een betalingsverplichting. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling dient te geschieden via de op de webshop beschreven wijze en aangeboden betaalmethoden. Eyes + more kan de consument de werkelijke kosten voor het gebruik van een bepaalde betaalmethode in rekening brengen. De vergoeding die eyes + more aan de consument vraagt, bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik van het betaalmiddel voor eyes + more. Bij elektronische betalingen treft eyes + more de nodige veiligheidsmaatregelen.
 • Eyes + more wijst de consument onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling via de webshop plaatst op een duidelijke en in het oog springende manier op de totale prijs van de zaken/gewenste aankoop, met inbegrip van alle belastingen en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 5 zal eyes + more geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument schriftelijk dan wel via het daartoe bestemde formulier aan eyes + more (via de webshop) heeft opgegeven.
 • Bij de aankoop van zaken via de webshop heeft de consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:
  • waarop de consument of een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in ontvangst heeft genomen;
  • waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  • waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
 • Indien de melding van herroeping door de consument via elektronische wijze is gedaan, stuurt eyes + more na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De consument dient onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de verklaring tot herroeping van de overeenkomst de door hem ontvangen zaken terug te sturen of te overhandigen aan eyes + more.
 • De rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken zijn voor rekening van de consument.
 • Eyes + more vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten. De consument kan evenwel eerst nakoming vorderen van deze verbintenis tot terugbetaling nadat eyes + more de zaken van de consument retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 • Voor de retourbetaling gebruikt eyes + more hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de consument rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben.
 • Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaken. Hij zal de zaken slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk specifiek voor de consument bestemd zijn.
 • De wijze van herroeping geschiedt overeenkomstig de wijze zoals beschreven in het beleid “Annuleren” van eyes + more, dat op de website van eyes + more is geplaatst en tijdens het bestelproces en voor het plaatsen van de bestelling aan de consument ter beschikking is gesteld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 • Behoudens hetgeen hiervoor in artikel 7 is bepaald aanvaardt eyes + more geen enkele aansprakelijkheid voor schade. Indien en voor zover eyes + more desondanks aansprakelijkheid aanvaardt dan wel aansprakelijkheid door de rechter onherroepelijk wordt vastgesteld zal dit nimmer betreffen aansprakelijkheid voor directe dan wel gevolgschade.
 • In geval eyes + more aansprakelijk wordt bevonden ter zake de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten zal die aansprakelijkheid gelden tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij ter zake wordt uitbetaald. Indien er geen sprake is van een verzekering dan wel de verzekering niet tot uitkering is gehouden, is de aansprakelijkheid van eyes + more beperkt tot maximaal aan de overeenkomst in kwestie verbonden koopsom dan wel betalingsverplichting.

Artikel 15 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van partijen en die overeenkomstig de in het handelsverkeer geldende opvattingen ook niet voor haar risico kan komen, waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht dient mede te worden verstaan werkstakingen door personeelsleden van eyes + more.
 • Indien een situatie van overmacht langer duurt dan 60 dagen dan wel het ernaar uitziet dat een termijn van 60 dagen daardoor zal worden overschreden en partijen het niet eens worden over voortzetting al dan niet onder gewijzigde condities van de overeenkomst, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen door één der partijen reeds is uitgevoerd dan wel gepresteerd dient door de andere partij te worden betaald c.q. te worden vergoed.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn dan wel betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 17 Geschillen

 • Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan in verband met tussen partijen te sluiten overeenkomsten en andere handelingen die samen hangen met de te sluiten overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Oost – Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Niettemin behoudt eyes + more zich de keuze voor om enig geschil tussen partijen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Annuleren

Recht tot annulering

U heeft het recht om binnen 14 dagen en zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen na de dag:

 1. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in ontvangst heeft genomen;
 2. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien u in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
 3. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

 

Om uw te kunnen beroepen op uw annuleringsrecht, dient u ons:

E & M B.V.
t.a.v. Klantenservice
Ekkersrijt 4311
5692 DJ

E-mail: klantenservice@eyesandmore.nl

middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld verzonden per post of mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Biedt Eyes & More de consument ook de mogelijkheid informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via haar website in te vullen en toe te zenden; is dit wenselijk? Zo ja, dan verdient het aanbeveling de volgende tekst in te voegen: “U kunt het standaardformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.eyesandmore.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”]

De verzenddatum van uw annuleringsbericht wordt gebruikt om te bepalen of uw overeenkomst binnen de hiervoor vastgestelde termijn is geannuleerd.

Geen recht tot annulering

U heeft geen recht van annulering bij:

 • de levering van volgens specificaties van u vervaardigde goederen, die niet niet geprefabriceerd zijn; en
 • - die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk specifiek voor u bestemd zijn (persoonlijk van aard zijn).

 

Gevolgen van annulering

Indien u uw overeenkomst annuleert worden alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u heeft gekozen voor een duurdere levering dan onze goedkoopste aan u aangeboden standaardlevering), onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring tot herroeping van de overeenkomst terug te betalen.

Voor de retourbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmethode zoals u deze heeft gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij met u anders is overeengekomen. In geen gevallen worden er kosten bij u in rekening gebracht voor deze afrekening.

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de product(en) teruggestuurd hebt, naar gelang welk tijdstip het eerst valt. U moet de product(en) onmiddellijk retourneren, en in elk geval niet later dan 14 dagen, na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld.

De deadline wordt gehaald wanneer u de producten binnen voornoemd termijn van 14 dagen retour stuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de producten, voor zover het waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de zaak dat verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Standaardformulier annulering
Indien u de overeenkomst wilt annuleren kun u gebruik maken van onderstaand formulier, dit is echter niet verplicht.

U kunt dit formulier sturen naar:

E & M B.V.
t.a.v. Klantenservice
Ekkersrijt 4311
5692 DJ

E-mail: klantenservice@eyesandmore.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik mijn overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst annuleer.

 

 • Besteld op*: _____
 • Ontvangen op*: _____
 • Naam consument*: _____
 • Adres consument*: _____
 • Handtekening consument (geldt alleen wanneer de annulering plaatsvindt per post): _____
 • Datum*: _____

 

* Verplichte velden